Egyetemista álmok és a valóság

KAB-KT 04 DROGPREVENCIÓS CÉLZATÚ TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK
Módszertani kézikönyv

Tartalomjegyzék:

KULTÚRA ÉS ÉLETVEZETÉS - 1
SZERHASZNÁLAT ÉS ELMÉLETEK - 2
A FIATALKORI SZERHASZNÁLAT PSZICHOLÓGIAI HÁTTÉRVÁLTOZÓI - 4
DEPRESSZIÓ A DIÁKÉVEK ALATT - 4
AZ FEJLŐDÉSI FELADATOK A FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYOK IDEJÉN - 5
A XXI század egyetemistáinak mindennapi krízisforrásai - 5

Anyagiak - 6
Kultúrközi különbségek - 6
Növekvő hallgatói átlagéletkor - 6
Elavult oktatási struktúra - 7
Hallgatók különleges igényekkel - 7
Magány - 8
Tanulási készségek hiánya - 9
DROGHASZNÁLAT A KÖZÉPISKOLÁS ÉS FELSŐOKTATÁSI ÉVEK ALATT - 11
A szerhasználatot befolyásoló faktorok : - 11
1 Az anyag - 11
2 fogyasztói személyiség - 12
3 Társas környezet - 13
4 Családi szocializáció - 13
SZERHASZNÁLAT PREVALENCIÁJA - 15
Hazai kutatási adatok - 17
Dohányzás - 18
Dohányzás és depresszió összefüggései - 18
Dohányzás és marihuána használat - 20
Alkoholfogyasztás - 20
Alkoholabúzus és háttértényezői - 20
Alkoholfogyasztás, szerhasználat és kockázatos szexuális viselkedés kapcsolata - 22
Alkoholabúzus és tanulási zavarok kapcsolata - 23
ÉLETVEZETÉSI KÉSZSÉGEK, SOFT SKILLEK ÉS ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS - 25
Életesemények és problémamegoldási, tervezési készségek szerepe a megküzdésben - 26
Kontrollvesztés, az élet értelmetlenségének élménye és a szerhasználat - 26
Kulturális sokk és életvezetési stressz - 27
Társas támogatás, szociális kapcsolatrendszer, komplex self - 29
A család mint protektív faktor - 29
Társas kapcsolatrendszer – a védőháló vagy rizikótényező? - 29
Szociális stressz – megküzdés a stresszel és a droghasználat okozta többletstresszel - 30
Az énkomplexitás puffer szerepe - 31
Self-mintázat hatása a droghasználat-veszélyeztetettségre - 32
Érzelmi intelligencia – mint védőfaktor - 32
Aktív szerepvállalás az életvezetésben és a rizikó csökkenése - 33
Célirányos viselkedés, tervszerű életvezetés és tanácsadási lehetőségek - 34
Idői orientáció, tervezés - 34
Céltudatosság - 35
VIZSGÁLATI MÓDSZERTAN - 37
Vizsgálati hipotézisek, várt összefüggések - 37
A minta leírása - 38
Az adatgyűjtésben használt eszközök - 38
Szerhasználati mintázat kérdőív - 38
Neurotikus Kognitív Struktúra Kérdőív - 38
Megküzdési Preferenciák Kérdőív - 39
Életvezetési Kérdőív - 40
Hallgatói kompetencia kérdéssor - 40
Az élettel való elégedettség (subjective well-being SWB) kérdéssora - 41
Beck-féle Depresszió kérdőív - 41
EREDMÉNYEK - 42
Szerhasználati mintázatok - 42
Dohányzás és alkoholfogyasztás jellemzői - 42
Szerhasználat élet-prevalencia értékei a vizsgálati mintában: - 42
A drogfogyasztás és a közvetítő változók - 43
A mediátorváltozók faktorai - 44
A mediátorváltozó és a mentálhigiénés változók összefüggése - 46
A Beck depresszió összpontszám és az NSC faktorok összefüggései – 7 faktor esetében - 47
A mediátorváltozó és a droghasználat, alkohol, dohányzás összefüggései - 48
A dohányzás - 48
Droghasználat - 49
Alkoholfogyasztás - 50
Szerfogyasztás, életvezetési készségek, coping és depresszió kapcsolata - 51
Független változók - 51
Összefüggés-elemzések - 52
Életvezetési készségek és megküzdési formák kapcsolata - 52
Hallgatói kompetencia és coping kapcsolata - 53
BDI-index - 54
Anyagi helyzet és BDI index összefüggése - 55
A hallgatók életvezetési készségeinek illetve hallgatói kompetenciáinak összefüggései a hangulati állapottal - 55
Alcsoportok összehasonlítása az életvezetési készségek és szerhasználati mintázat összefüggéseiben - 56
Életvezetési készségek szintje (összpontszám) és szerhasználat - 56
Illegális szerek és életvezetési készségek összefüggései - 58
Életkori küszöb a szerhasználat kipróbálásában az életvezetési és hallgatói kompetenciák fényében - 59
Komplex mutatók - 60
Megküzdési index - 60
Kumulált szerfogyasztási mutató és háttérváltozók kapcsolata - 61
Az élettel való elégedettség (SWB) - 63
EREDMÉNYEK MEGBESZÉLÉSE - 66
TANÁCSADÓI FELADATOK A HATÉKONY PREVENCIÓS MUNKA ÉRDEKÉBEN - 69

Melléklet:Méret
Egyetemista_almok_es_a_valosag.pdf1.37 MB